ZÁPIS DO MŠ

Oznamujeme rodičom, že zápis do materskej školy v Janíku na školský rok 2019/2020 sa uskutoční

 v dňoch 6. - 10. 5. 2019 / pondelok - piatok / v čase od 9,30 - 15,00 hod. v triede materskej školy.

Prosíme rodičov, aby so sebou na zápis priniesli rodný list dieťaťa.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy, ako aj potvrdenie pediatra o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa môžete stiahnuť z našej webovej stránky Matesrká škola Bocianik Janík.

 

.............................................................................................................................................................................................................

LOGOPEDICKÁ STAROSTLVOSŤ

V prípade potreby logopedickej starostlivosti sa môžete obrátiť na nasledovnú adresu:

Mgr. Eva Orémusová

       klinická logopédia

            Srbská 1

         040 01 Košice

    

         Mobil: 0907 3610634

  Email: oremuseva@hotmail.com

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

OZNAM

                       Oznamujeme rodičom, že platby za stravné sa budú realizovať každý mesiac v pevne stanovených termínoch zverejňovaných na nástenke v budove MŠ a na webstránke MŠ. V prípade, že tieto dni platbu nezrealizujete, budete ju môcť vyplatiť

na Obecnom úrade v Janíku u Ing. Kristíny Horňákovej.

 

Platba stravného v mesiaci OKTÓBER

11. a 25. APRÍL 2019

OZNAM O ŠKOLNOM

   Oznamujeme rodičom, že na základe dodatku č. 1 VZN o úhrade príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v predškolskom zariadení ( školné ), bol spomínaný príspevok upravený

s účinnosťou

od 1. 1. 2016 na 7,- eur za jedno dieťa mesačne.

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Kontakt 

     v prípade potreby konzultácie s psychológom:

CPPPaP Košice okolie / Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie/

slovenskej Jednoty 321/129

04401 Košice

telefónny kontakt: 055 632 1838