OKRUHY EDUKAČNEJ ČINNOSTI

 

- Jazyk a komunikácia

 

- Matematika a práca s informáciami

 

- Človek a príroda

 

- Človek a spoločnosť

 

- Človek a svet práce

 

- Umenie a kultúra

 

- Zdravie a pohyb