meno                                 názov vzdelávania
Ľuboslava Rémiásová     priebežné vzdelávanie - riadenie hrových činností detí predškolského veku
  priebežné vzdelávanie - projekt pre našu školu
  inovačné vzdelávanie - školský manažment v materskej škole
  aktualizačné vzdelávanie - obsahová reforma v materskej škole pre vedúcich pedagogických pracovníkov
  inovačné vzdelávanie - inovácie v didaktike pre vedúcich pedagogických zamestnancov v materskej škole
  funkčné inovačné vzdelávanie - inovácie v riadení školy a školského zariadenia
  Revízia obsahu predprimárneho vzdelávania.  Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda
  Metodika rozvoja grafomotorických zručností v predprimárnom vzdelávaní.

 

 

  meno                                názov vzdelávania
Zuzana
Gajdošová
priebežné vzdelávnie - pedagoická diagnostika
  priebežné vzdelávanie - teória a prax dramatickej výchovy
v materskej škole
  aktualizačné vzdelávnie - digitálne technológie v materskej
škole
  kurz prvej pomoci
  návrh a tvorba web stránok - aktualizačné vzdelávanie   
pedagogických zamestnancov predprimárneho vzdelávania
  Aktivizujúce metódy vo výchove - ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti
  Revízia obsahu predprimárneho vzdelávania.
Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra - časť hudobná vychova